Opleidingen Zuid Afrika - Kaapstad

Educations South Africa - Cape Town

Ben jij opzoek naar de ervaring van je leven tijdens een yoga opleiding in Zuid Afrika? Ontdek het veelzijdige Kaapstad tijdens een yoga reis met QUENO Sport-
opleidingen. Maak de stap van fanatieke yogi naar gecertificeerd erkend yoga docent tijdens de yoga opleidingsweek in Kaapstad, Zuid Afrika. Kies uit de opleidingen Docent Hatha Yoga en Docent Yin Yoga of duik in het diepe en volg ze direct allebei.
Are you looking for a lifetime experience while joining a yoga eduaction in South Africa? Discover Cape Town on this yoga adventure with QUENO Sport-
educations. Join the yoga education weeks in Cape Town, South Africa and become a certified yoga instructor.Choose between the two educations Hatha Yoga Instructor and Yin Yoga Instructor, or go for it all the way and join both.
De ervaren mastertrainers van QUENO Sportopleidingen reizen af naar Kaapstad om op deze zonnige plek de kennis en ervaring te delen met instructeurs en fanatieke yogi’s die zich graag willen laten scholen. Door de kleine groepen wordt de persoonlijke aandacht voor iedere cursist gewaarborgd. Daarnaast weet onze local guide over Kaapstad en adviseerd je graag over de veelzijdige stad om jou verblijf, ook naast de opleiding tot een succes te maken.
The experienced master trainers of QUENO Sporteducations travel to Cape Town to share their knowledge and expierence with the instructors and yogi’s who are ready to become a certified yoga teacher. Educations take place in small groups to ensure the personal attention to every student. Our local guide is available for tips and advise about the city to get everything out of your trip to Cape Town.

Introductie Yin Yoga

Introduction Yin Yoga

Yin geeft ruimte in je hoofd en lichaam. Tijdens Yin proberen we te ontspannen om niet de spieren maar juist het bindweefsel te beïnvloeden. Bindweefsel zit in ons gehele lichaam. Het zit tussen de organen, bloedvaten en zenuwen. Onder andere pezen, ligamenten en tussenwervelschijven bestaan voor het grootste deel uit bindweefsel. Bindweefsel kan verstijven bijvoorbeeld door een trauma. Hierdoor wordt het soepel bewegen bemoeilijkt. Door Poweryoga of Hatha yoga wordt je soepeler in je lijf maar dit werkt voornamelijk op het actieve gedeelte van ons lijf. De spieren die je kunt aanspannen en loslaten. Dieper in ons lijf zit het bindweefsel wat we alleen kunnen beïnvloeden in een passieve vorm. Yin yoga en foamrollen zijn effectief om het bindweefsel los te maken. Met Yin yoga wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam maximaal gestimuleerd.
Yin gives space in body and mind. Instead of focussing on the strength in muscles, with Yin we try to relax in order to reach the connective issue. Connective tissue is all over our body, between our organs, blood vessels and senses. Tendons, ligaments and intervertebral discs for example, consist for the most part of connective tissue. Due to a trauma, connective tissue can stiffen. This makes it difficult to move smoothly. Poweryoga or Hatha yoga makes you smoother in your body but this mainly works on the active part of our body. The muscles that you can tighten and release. The connective tissue is deeper in our body, which we can only influence in a passive form. Yin yoga and foam rolls are effective in loosening the connective tissue. With Yin yoga, the self-healing ability of the body is maximally stimulated.

Introductie Hatha Yoga

Introduction Hatha Yoga

De basis docenten opleiding tot docent hatha yoga biedt je een uitgebreide basis om zelfstandig gedegen yoga lessen geven met de juiste opbouw, methodiek, techniek en ‘flow’. In de opleiding tot Docent Yoga werken we met Hatha Yoga. Hatha is de basis van alle yoga en een zeer geschikte vorm om mee te starten omdat eigenlijk alle doelgroepen kunnen deelnemen aan Hatha yoga.
De traditionele houdingen geven rust en ruimte in het lichaam. Een geschikte trainingsvorm om mensen naar ontspanning te brengen terwijl ze zich inspannen. Hatha is zowel intensief als zeer ontspannend aan te bieden. Grenzen opzoeken is een onderdeel van yoga omdat je dan pas grenzen kunt verleggen, zowel fysiek als mentaal.
The Hatha Yoga Teacher training  offers you an extensive basis in order to give independent yoga lessons with the right structure, methodology, technique and ‘flow’. In the Hatha Yoga Teacher training we work with Hatha Yoga. Hatha is the basis of all yoga and a very suitable form to start with because all target groups can actually participate in Hatha yoga.
The traditional postures give peace and space in the body. A suitable form of training to bring people to relax while they exert themselves. Hatha is both intensive and very relaxing to offer. Looking for boundaries is part of yoga because only then you can extend boundaries, both physically and mentally.

Inclusief

Included

✓ Opleidingskosten /Education cost
✓ Overnachtingen (6) /Accommodation nights (6)
✓ Ontbijt /Breakfast
✓ Vliegveld pick up & drop off /Airport pick up/dropoff
✓ Lokale gids /Local guide
✓ Beach yoga /Beach yoga

Data & prijzen

Dates and pricing

Docent Hatha Yoga:  15/10 – 21/10
Docent Yin Yoga:  21/10 – 26/10
Shared bunk room: 1100,-
Private room with shared bathroom: 1160,-
Private room with private bathroom: 1280,-
Private room for 2 with shared bathroom: 1280,- (bring a friend)
Private room for 2 with private bathroom: 1355,- (bring a friend)
Private room for 2 with shared bathroom: 2200,- (education for 2)
Private room for 2 with private bathroom: 2310,- (education for 2)

Exclusief

Excluded

✓ Vliegreis / Airplane tickets
✓ Reisverzekering / Insurance
✓ Extra activiteiten ter plaatse / Extra activities
✓ Lunch/Tussendoor/Diner / Lunch/Snacks/Diner
✓ Drinken / Drinks

Wat kan je verwachten van Yin Yoga?

Yin Yoga, what to expect?

In de opleiding tot Docent Yin Yoga leer je waarom Yin yoga anders is dan alle andere vormen van Yoga. Je leert het verschil tussen Yin en Yang. Niet alleen om fysiologisch vlak maar ook energetisch krijg je een duidelijk beeld van het nut en effect van yin yoga.
“Yin is meditatie in een yoga houding” aldus Annemiek Smegen, mastertrainer QUENO Sportopleidingen. Ze geeft hiermee aan dat de werking van de houdingen verder gaan dan het fysieke alleen. Doordat je bij Yin langere tijd in een houdingen blijft heb je tijd om ook mentaal tot rust te komen.
Eigenlijk is het de ideale manier om toe te geven aan de houdingen en de zwaartekracht door te mediteren in de houding. Als Docent Yin Yoga leer je daarom ook juist wat je kunt zeggen om je groep te helpen met het ontspannen in de soms best uitdagende houdingen.

 

In the training for Teacher Yin Yoga you will learn why Yin yoga is different from all other forms of Yoga. You learn the difference between Yin and Yang. Not only physiologically but also energetically you get a clear picture of the usefulness and effect of yin yoga.
“Yin is meditation in a yoga posture” says Annemiek Smegen, master’s trainer QUENO Sports Education. She indicates that the functioning of the postures goes beyond the physical alone. Because you stay in a posture with Yin for a longer period of time, you have time to also relax in a mental way.

In fact, it is the ideal way to give in to the postures and gravity by meditating in the posture. As a Teacher Yin Yoga you therefore learn exactly what you can say to help your group relax in the sometimes quite challenging poses.

Wat kan je verwachten van Hatha Yoga?

Hatha Yoga, what to expect?

In de opleiding tot Docent Yoga leer je diverse asana’s (yoga houdingen), lesopbouw, geleide meditatie en yoga techniek. Je leert hoe je de les op de juiste manier opbouwt om het lichaam op de juiste manier te trainen. Je leert werken met flow, een zeer belangrijk aspect van Yoga. Tijdens de opleiding leer je niet alleen de verschillende asana’s maar ook hoe je deze op de juiste manier uitvoert, hoe je de cursist verbeterd en fysiek helpt om de houdingen te verdiepen. Ook het werken met opties is van belang omdat je je leert richten op je doelgroep. Wanneer je werkt met ouderen geef je een heel andere yoga les dan wanneer je werkt met actieve sporters bijvoorbeeld. Door de duidelijke theoretische onderbouwing begrijp je waarom je de houding op een bepaalde manier  uitvoert en wat het belang is van correcte techniek hierbij. Er wordt aandacht besteed aan een goede en effectieve warming-up en aan de zonnegroet. Je leert een zonnegroet die geschikt is om uit te bouwen naar een intensievere vorm. Door de aanleermethode leren jouw cursisten de zonnegroet juist uit te voeren en het maximale effect uit de voor en achterover buigingen van de wervelkolom te halen. Docentschap is een belangrijk onderdeel van de opleiding dus je leert jezelf hierin ook verbeteren. Ook wanneer je al veel ervaring hebt als instructeur binnen een andere sport vorm is het zeer leerzaam om te ervaren hoe je doceert bij Yoga.
In the Yoga Teacher Training you will learn various asanas (yoga postures), teaching, guided meditation and yoga techniques. You learn how to build the lesson in the right way to train the body in the right way. You learn to work with flow, a very important aspect of Yoga. During the training you not only learn the different asanas but also how to execute them in the right way, how you improve the student and physically helps to deepen the postures. Working with options is also important because you learn to focus on your target group. When you work with the elderly you give a very different yoga class than when you work with active athletes for example. By the clear theoretical foundation you understand why you perform the attitude in a certain way and what the importance of correct technique is. Attention is paid to a good and effective warm-up and to the sun salutation. You will learn a sun salutation that is suitable for building into a more intensive form. The learning method teaches your students to correctly perform the sun salutation and to get the maximum effect from the front and back bends of the spine. Teaching is an important part of the program, so you also learn to improve yourself. Even if you already have a lot of experience as an instructor in another sport form, it is very instructive to experience how you teach at Yoga.

Praktische informatie Opleiding Docent Yin Yoga

Practical Information Yin Yoga Teacher Training

Inhoud opleiding Docent Yin Yoga: Theorie over Yin en Yang, Yin Yoga en Yang yoga vormen, anatomie, energetische onderbouwing, Yin yoga lesgeven, Yin asana’s (houdingen), methode/techniek, Yin muziek, Yin materialen/benodigdheden, Yin begeleiden fysiek en vocaal, meditatie/aandachtstraining, les structuur, navoelen, zitten in aandacht, ontspanning, opties, overgangen van houdingen, praktijk deelnemen aan Yin, lesgeven aan elkaar.
Inbegrepen:Cursusmap, QUENO Sportopleidingen certificaat ‘Docent Yin Yoga’ bij positieve afronding van de opleiding.
Doelstelling voor de studenten:Zelfstandig Yin Yoga lessen kunnen verzorgen met de juiste methodiek en begeleiding. Kennen van de Yin asana’s die we behandelen, inzicht in energetische betekenis,  aandachtstraining en ontspanningsoefeningen kunnen begeleiden. Assisteren en begeleiden van klanten tijdens de les.
Opleiding op MBO4 niveau, duur 4 dagen. Studiebelasting zelfstudie 35 uur. Opleiding tot ‘Certificaat Docent Yin Yoga’ van QUENO Sportopleidingen. Advies van QUENO Sportopleidingen: Zorg dat je naast Yin Yoga ook les kunt geven in een andere Yang discipline. Dit omdat Yin niet kan bestaan zonder Yang. Als dit je eerste docenten opleiding is overweeg dan om ook Hatha Yoga, Power Yoga opleiding te gaan volgen of om een andere Yang discipline (CrossFit bijvoorbeeld) te kiezen en daar ook in te leren lesgeven.
Training content Teacher Yin Yoga:Theory about Yin and Yang, Yin Yoga and Yang yoga forms, anatomy, energetic substantiation, Yin yoga teaching, Yin asanas (postures), method / technique, Yin music, Yin materials / supplies, Yin accompany physical and vocal, meditation / attention training, lesson structure, rinse, sit in attention, relaxation, options, transitions of attitudes, practice taking part in Yin, teaching each other.
Including:Course folder, QUENO Sports training certificate ‘Teacher Yin Yoga’ at positive completion of the course.
Objective for the students:Yin Yoga can independently take care of classes with the right methodology and guidance. Knowing the Yin asanas we treat, insight in energetic meaning, attention training and relaxation exercises can guide. Assisting and guiding clients during the lesson.
Training at MBO4 level, duration 4 days. Study tax self-study 35 hours. Training to ‘Certificate Teacher Yin Yoga’ of QUENO Sports Training. Advice from QUENO Sports Training: Make sure you can teach in another Yang discipline in addition to Yin Yoga. This is because Yin can not exist without Yang. If this is your first teacher training then consider also to follow Hatha Yoga, Power Yoga training or to choose another Yang discipline (CrossFit for example) and learn to teach.

Praktische informatie Opleiding Docent Hatha Yoga

Practical Information Hatha Yoga Teacher Training

Inhoud opleiding Docent Hatha Yoga: Asana’s (houdingen), zonnegroet, Ujjay (Yoga ademhaling, ocean breath), meditatie/aandachtstraining, lesopbouw, opwarming, zitten in aandacht, pranayama (ademhaling), eindontspanning, techniek en verbeteren, opties, overgangen van houdingen, uitgangshoudingen, theoretische onderbouwing, anatomie.
Inbegrepen:Cursusmap, QUENO Sportopleidingen diploma ‘Docent Yoga’ bij positieve afronding van de opleiding. (Brief ter bevestiging van deelname wanneer je ervoor kiest geen examen te doen) Mogelijkheid om je CYT200 of CYT500 diploma van Yoga Alliance International te behalen door meerdere opleidingen te doen.
Doelstelling voor de studenten:Zelfstandig Yoga lessen kunnen verzorgen met de juiste opbouw methodiek, ademhaling- en houdingstechniek en ‘flow’. Kennen van 32 asana’s, 5 pranayama oefeningen, 1e zonnegroet, aandachtstraining en ontspanningsoefeningen. Corrigeren, begeleiden van klanten tijdens de les.
Opleiding op MBO4 niveau, duur 4 dagen incl. examens. Studiebelasting zelfstudie 35 uur. Opleiding tot ‘Diploma Docent Yoga’ van QUENO Sportopleidingen. Afronding door zowel het theorie- als het praktijkexamen met een voldoende (6 of hoger) af te ronden. Herkansing is mogelijk door deel te nemen aan de examens op een volgend moment. Wanneer je het theorie examen wel hebt gehaald maar praktijk niet blijft het cijfer onbeperkt staan en mag je een herkansing doen voor de praktijk op een volgend examen moment.
Content training Teacher Hatha Yoga:Asana’s (postures), sun salutation, Ujjay (Yoga breathing, ocean breath), meditation / attention training, lesson building, warming, sitting in attention, pranayama (breathing), end relaxation, technique and improvement, options, transitions of postures, assumptions, theoretical underpinnings, anatomy.
Including:Course folder, QUENO Sports education diploma ‘Teacher Yoga’ on positive completion of the course. (Letter confirming participation if you choose not to take an exam) Possibility to obtain your CYT200 or CYT500 diploma from Yoga Alliance International by doing multiple courses.
Objective for the students:To be able to independently take Yoga lessons with the right methodology, breathing and posture technique and ‘flow’. Knowing 32 asanas, 5 pranayama exercises, 1st sun salutation, attention training and relaxation exercises. Correcting, guiding clients during the lesson.
Training on MBO4 level, duration 4 days incl. Exams. Studytime self-study 35 hours. Training for ‘Diploma Teacher Yoga’ of QUENO Sports Education. Completion by completing both the theoretical and the practical exam with a pass (6 or higher). Repercussion is possible by taking part in the exams at a following time. If you have passed the theory exam but not in practice, the mark remains unrestricted and you can take a second chance for practice at a next exam time.

Ga jij mee? Boek nu!

Do you want to join? Book your spot now!

*De opleidingen gaan enkel door bij voldoende aanmeldingen.
*The education will only continue by enough interest.
Boek nu met een aanbetaling van 200,- & betaal het overige bedrag bij de bevestiging
*Book now with a pre-payment of 200,- & and pay the rest amount only when the education is confirmed.
*In een geval van te weinig aanmeldingen wordt het volledige bedrag teruggestort op uw rekening.
* In case there is not enough interest, the pre-payment will be returned to you straight away.

Are you from South Africa and would you like to join the education only? Get in touch with info@quenosportopleidingen.nl and we help you with all your questions.

Yin Yoga – 21/10 – 26/10

Shared bunk room: 1100,-BOOK NOW!
Private room with shared bathroom: 1160,-BOOK NOW!
Private room with private bathroom: 1280,-BOOK NOW!
Private room for 2 with shared bathroom: 1280,-BOOK NOW! (bring a friend!)
Private room for 2 with private bathroom: 1355,-BOOK NOW! (bring a friend!)

Book for two!

Private room for 2 with shared bathroom: 2200,-BOOK NOW! (Education for two)
Private room for 2 with private bathroom: 2310,-BOOK NOW! (Education for two)

Hatha Yoga 15/10 – 21/10

Shared bunk room: 1100,-BOOK NOW!
Private room with shared bathroom: 1160,-BOOK NOW!
Private room with private bathroom: 1280,-BOOK NOW!
Private room for 2 with shared bathroom: 1280,-BOOK NOW! (bring a friend!)
Private room for 2 with private bathroom: 1355,-BOOK NOW! (bring a friend!)

Book for two!

Private room for 2 with shared bathroom: 2200,-BOOK NOW! (Education for two)
Private room for 2 with private bathroom: 2310,-BOOK NOW! (Education for two)